Vedení a zpracování účetnictví a daní Praha

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 

jsme
OBCHODNÍ
SPOLEČNOST
s.r.o.

a potřebujeme vést
účetnictví

klikněte ZDE
 

jsem

OSVČ
podnikatel
fyzická osoba

a potřebuji vést
účetnictví nebo 
daňovou evidenci


klikněte ZDE
 


 POTŘEBUJI 

POMOC
S DANĚMI

ÚČETNÍ 
PORADENSTVÍ

EKONOMICKÉ &
PODNIKATELSKÉ
PORADENSTVÍ


klikněte ZDE
 
INFO SERVIS 2017 pro podnikatele
07.01.2017Pokyn GFŘ D-31
Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí (v DP) pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016.

Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočetpřes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou, případně lze využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku. 
Další info je ZDE
07.01.2017Povinná náležitost
mzdového listu

Podle ust. § 38j odst. 2 písm. h) zákona o daních z příjmů, mzdový list obsahuje údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňovém zvýhodnění.
Další info je ZDE
01.01.2017DAŇOVÝ KALENDÁŘ
Rozpis daňových povinností pro rok 2017.
Kalendář je ZDE
HISTORIE NOVINEK pro podnikatele ZA ROK 2016 je uveden níže...

ARCHIV 2016
19.12.2016NÁLEZ 
Ústavního soudu
(Pl. ÚS 32/15)

1) Ustanovení § 101d odst. 1 ZDPH se ruší dnem 31. 12. 2017. Toto ustanovení ukládá plátci povinnost uvést v kontrolním hlášení „předepsané údaje potřebné pro správu daně“. Zákon předepsané údaje nijak konkrétně nespecifikuje a ponechává na MF ČR, aby tyto údaje konkretizovalo v elektronickém formuláři kontrolního hlášení.

2) Ustanovení § 101g odst. 5 ZDPH se ruší. Toto ustanovení stanoví, že „výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně“. Pro vznik fikce doručení potom stačí už jen samotné odeslání výzvy správcem daně na e-mail plátce DPH. Veřejnou datovou síť však nelze, dle ÚS, považovat za zcela spolehlivou a výzva se nemusí do dispozice plátce vůbec dostat.
Nález ÚS je ZDE

Tisková zpráva ÚS je ZDE
15.12.2016ODBORNÉ ČLÁNKY
za rok 2016
Naše kancelář KOUDELKA PARTNERS v průběhu roku 2016 zpracovala (v rámci lektorské činnosti) několik zajímavých článků, které jsou nyní publikovány na internetových stránkách odborně zaměřených především na účetnictví, daně a podnikání.Sankce (nejen) za nesprávné vedení účetnictví

Platební karta ve vnitřních podnikových směrnicích

Prominutí dluhu z daňového a účetního hlediska

Kdo je vlastně správce daně?

Nový fenomén – rodinný závod

Jak zaujmout zákazníky, aby se k vám rádi vraceli?

07.12.2016Pokyn GFŘ D-30
ke stanovení
daně paušální částkou

FS ČR vydala dnes nový "Pokyn GFŘ D-30" ke stanovení daně paušální částkou, a dále "přílohu k Pokynu č. GFŘ-D-30 – příklady stanovení daně paušální částkou".
Pokyn je ZDE

Příloha je ZDE

Soupis pokynů v roce 2016 je ZDE
05.12.2016Prokazování
původu majetku

Od 1. prosince 2016 je v účinnosti zákon, který rozšiřuje možnosti FS ČR dohledat nepřiznané (zatajené) příjmy poplatníka a následně je i zdanit.

Paragrafované znění je přímo vtěleno do zákona o daních z příjmů, a to v rozsahu ustanovení § 38x až § 38ze.
Zákon je ZDE

Info MF ČR je ZDE

Legislativní proces je ZDE
04.12.2016EET
technické řešení
AMSP ČR vydala "nápovědu" jak se technicky vybavit pro naplňování povinností vyplývajících z EET.Info je ZDE a ZDE
01.12.2016EET
ověření účtenky
Na stránkách MF ČR lze ověřit, zda byla účtenka, kterou vydal podnikatel v souladu s EET, u Finanční správy zaevidována.
Údaje z účtenky zadejte ZDE
01.12.2016EETDnes nabíhá 1. fáze EET - stravovací a ubytovací služby !!!

NACE 55 - Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny…)

NACE 56 - Stravování a pohostinství, jde-li o stravovací služby - (podnikatelé, kteří nabízejí jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, tj. restaurace, hospody, kavárny, kantýny…)
Další info je ZDE

Zákon je ZDE a ZDE

Info k DPH od 01.12.2016 je ZDE
26.11.2016Dodatečné daňové přiznání
u daně z příjmů FO
Nemáte-li v řádném daňovém přiznání uvedené všechny příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob či jste neoprávněně uplatnili některé slevy na dani nebo daňové zvýhodnění, lze podat dodatečné daňové přiznání. Jestliže pochybení napravíte ještě před kontrolou z finančního úřadu - nebudete platit penále.

U dodatečného dodanění na základě podaného dodatečného daňového přiznání vznikne poplatníkovi povinnost uhradit navíc úrok z prodlení z doměřené daně za dobu, po kterou byla daň uhrazena v nesprávné - tedy nižší výši.

Při doměření daně finančním úřadem uhradíte kromě úroku z prodlení ještě i penále, a to ve výši 20 % z doměřené daně!

Info FS ČR je ZDE
25.11.2016Elektronická účtenka
při EET
Dle FS ČR je vystavování účtenek "elektronicky" možné při splnění dvou podmínek, a to:

1) příjemce tržby vystavení v elektronické formě umožňuje a nabízí

2) zákazník s vystavením účtenky v elektronické formě dobrovolně souhlasí.

Metodika je ZDE


Daší info je ZDE
25.11.2016EET NENAHRADÍ
„DOKLAD O ZAKOUPENÍ“

Česká obchodní inspekce (ČOI) v souvislosti s novou povinností podnikatelů týkající se elektronické evidence tržeb (EET) upozorňuje spotřebitele, že mají stále nárok na „doklad o zakoupení“ při nákupu zboží či služeb.

Chystaná povinná účtenka pro EET takový doklad nenahrazuje.
 
Vystavení „dokladu o zakoupení“ bude ČOI kontrolovat.

Podrobné info je ZDE
14.11.2016EET
další metodika !!!
Bezhotovostní platby při on-line nákupech na internetu:

1) Evidence je požadována jen po té skupině bezhotovostních platebních operací, u které je platební příkaz dán plátcem prostřednictvím příjemce. Typicky se jedná o bezhotovostní transakce, kde dochází ke styku zákazníka s prodávajícím a zákazník dává platební příkaz prostřednictvím prodávajícího, zejména karetní transakce, ať už uskutečňované prostřednictvím debetní či kreditní karty, nebo prostřednictvím virtuální karty umístěné např. v mobilním telefonu.

2)  V případě platebních bran je nutné vyhodnotit, zda je příslušný převod peněžních prostředků uskutečněn způsobem dle § 3 odst. 1 písm. c) bod 3. nebo písm. d) bod 3. zákona o platebním styku a jsou tak splněny formální znaky dle § 5 písm. b) nebo písm. e) zákona o evidenci tržeb.

3)  Formální znaky evidované tržby nejsou splněny v případě převodu z účtu na účet, inkasa a vkladu peněžních prostředků (hotovosti) na účet u všech osob oprávněných poskytovat platební služby dle zákona o platebním styku.

Podrobné info je ZDE
06.11.2016EET
"klepe na dveře"!
Institut závazného posouzení je pro ty podnikatele (poplatníky), kteří si nejsou jisti, zda například je jejich příjem charakteru nahodilého příjmu (ten je od EET osvobozen).

Závazné posouzení vydá finanční úřad, a to za snížený správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Při závazném posouzení o určení evidované tržby správce daně vydá na žádost poplatníka rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby (dle § 32 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb).
Předmětem závazného posouzení je určení, zda je platba evidovanou tržbou nebo zda platba může být evidována ve zjednodušeném režimu.
V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení poplatník uvede:
a) popis platby, která má podléhat posouzení, a
b) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.
Další otázky k EET jsou ZDE

Další info též ZDE
06.10.2016Zjednodušený tiskopis
NOVINKA = možnost podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob od zdaňovacího období roku 2016 na novém tiskopise, který má pouze dvě strany! 
Zjednodušený tiskopis zajišťuje rychlejší a snadnější vyplnění. 
Novinka se týká poplatníků s příjmy ze závislé činnosti - tj. zaměstnání.

Podrobnosti jsou ZDE
06.10.2016Posečkání úhrady daně
Daňový subjekt může z důvodu tíživé sociální nebo ekonomické situace požádat finanční úřad o posečkání úhrady daně (či její rozložení na splátky).
Podrobnosti jsou ZDE
25.09.2016Daňový kalendářRozpis daňových povinností pro čtvrtý kvartál 2016 přehledně na našich stránkách.
Říjen až prosinec je ZDE
05.09.2016Daňové doklady k DPHNa podkladě směrnice Rady 2010/45/EU byl již v minulosti (r. 2013) upraven zákon o DPH (a to především §26 až § 35a).

U daňového dokladu v listinné i v elektronické podobě musí být od okamžiku jeho vystavení do konce lhůty stanovené pro jeho uchovávání zajištěna věrohodnost jeho původu, neporušenost jeho obsahu a čitelnost!
Podrobnosti jsou ZDE
02.09.2016EET
metodika
Generální finanční ředitelství ČR veřejně publikovalo (pod č.j.: 119930/16/7100-10114-109736) metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb (EET).

Tento pokyn slouží pro potřebu subjektů (osob) evidence tržeb i pro správce daně.

Datum poslední verze dokumentu - metodického pokynu (tj. verze 1.0) je k 31. 08. 2016
Verze 1.0 je ZDE

Jak začít s EET je ZDE

Video k EET je ZDE

VSTUP do EET je ZDE
31.08.2016Režim
přenesení daňové povinnosti

(reverse charge u DPH)

     Reverse charge představuje povinnost přiznat a zaplatit DPH z dodavatele na odběratele (dle § 92a až § 92e zákona o DPH). Reverse charge u vybraných hospodářských operací je účinný již od 01. 04. 2011. 

     Dodavatel vystaví (nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění) daňový doklad, a to bez vyčíslené DPH. Místo ní bude na tomto daňovém dokladu informace o sazbě DPH a povinnosti odběratele doplnit a přiznat správné DPH. Odběratel tedy musí na přijatém daňovém dokladu výši daně doplnit a odpovídá i za správné přiřazení sazby daně i za její správný výpočet!
Info FS ČR je ZDE

zákon o DPH je ZDE

nařízení vlády je ZDE
29.08.2016EET
a
"autentizační údaje"

     Před zahájením evidence tržeb musí podnikatelé, kterých se evidence týká (tj. EET), požádat o tzv. autentizační údaje, a to lze již od 01. září 2016.

     Pokud si podnikatel (FO i PO) vyhodnotí, že mu vznikne povinnost evidovat tržby (tj. EET), musí si požádat o autentizační údaje na portál, kde si následně zaeviduje též i své provozovny a následně vygeneruje certifikát(y).

Info FS ČR je ZDE a ZDE

Fáze náběhu EET jsou ZDE
25.08.2016Uznávaný
elektronický podpis
Elektronická podání v aplikaci "FS ČR - EPO" lze opatřit výhradně uznávaným elektronickým podpisem!
Info FS ČR je ZDE

Zákon o elektronickém podpisu je ZDE 
- důvodová zpráva je ZDE
24.08.2016Zamezení dvojímu
zdanění
Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění z příjmu a z majetku je ZDE.


Přehled pokynů a sdělení v oblasti mezinárodních daňových vztahů a smluv o zamezení dvojího zdanění je ZDE.


19.08.2016EUR - LexPřístup k právu Evropské unie.Odkaz je ZDE
17.08.2016Spropitné a daněAndrej Babiš: Spropitné do kapsy číšníka EET evidovat nebude.
Podrobnosti jsou ZDE
10.08.2016Daň z nabytí 
nemovitých věcí
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je od data 01. 11. 2016 výhradně nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.
Info FS ČR je ZDE a ZDE
10.08.2016Důchodci s příjmem 
nad 840 000 Kč ročně
  • Ústavní soud zrušil § 4 odst. 3 ZDP

  • § 4 odst. 1 písm. h) ZDP zůstává i nadále v účinnosti

  • pro rok 2016 se zdaňuje pravidelně vyplácený důchod nebo penze ve výši nad 29 700 Kč měsíčně
Rozhodnutí ÚS je ZDE

Info od FS ČR je ZDE

Přehled minimální mzdy je ZDE
09.08.2016Změna zákona
o Finanční správě ČR
V zákoně jsou např. následující změny:

1) Finanční úřad vykonává vybranou působnost na celém území České republiky.
2) Vybranou působností se pro účely tohoto zákona rozumí provádění
a) vyhledávací činnosti při správě daní, nebo
b) postupu k odstranění pochybností, daňové kontroly nebo jiných kontrolních postupů při správě daní.
3) Kontrolní postup při správě daní provede finanční úřad, který jej zahájil nejdříve.
4) Plná moc vztahující se k vybrané působnosti uplatněná u finančního úřadu příslušného k vydání rozhodnutí ve věci, o které se vede řízení, kterého se vybraná působnost týká, je účinná i vůči jinému finančnímu úřadu, který vykonává tuto vybranou působnost.

zákon o FS ČR je ZDE
08.08.2016Prominutí pokut u
kontrolního hlášení
(DPH)
Pokutou za nepodání kontrolního hlášení se pro účely předmětného pokynu (D-29) rozumí pokuta vzniklá podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona o DPH.Pokyn GFŘ-D-29 je ZDE
01.08.2016Podání na FÚ přes
datovou zprávu
1) V rámci daňového řádu upravují problematiku § 70 až § 75.

2) U DPH je speciální úprava v § 101a zákona o DPH !

3) Pokyn GFŘ-D-24 stanovuje formát a strukturu datové zprávy pro vyjmenovaná podání.
Pokyn je ZDE

Další info od FS ČR je ZDE

22.07.2016Přehled transakcí
se spojenými osobami
     Jedná se o samostatnou přílohu k položce 12 I. oddílu DPPO, a to již od zdaňovacího období roku 2014! Povinnost vyplňovat zmíněnou přílohu mají daňové subjekty, které splňují definovaná kritéria.

Kritéria jsou ZDE

Příloha je ZDE
08.07.2016Kontrolní hlášení DPHPodrobné pokyny pro vyplnění kontrolního hlášení jsou k dispozici ZDE
27.06.2016Nespolehlivý plátce DPH
Problematiku upravuje § 106a zákona o DPH již od ledna 2013.
Poruší-li plátce DPH závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem.
Odvolání proti rozhodnutí o "nespolehlivosti" lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a má odkladný účinek, který však lze vyloučit z důvodů hodných zvláštního zřetele.
Institut ručení za nezaplacené DPH upravuje zákon o DPH v § 109 + § 109a !
Další info FS ČR jsou ZDE

Zákon o DPH je ZDE

Institut ručení je ZDE
21.06.2016EET
technické řešení
     Pro elektronickou evidenci tržeb je třeba mít k dispozici datové připojení (pevný internet nebo mobilní internet) a libovolné zařízení umožňující přístup na internet (např. PC, tablet, telefon, pokladna, přenosné zařízení.... apod.).
HW zařízení musí obsahovat SW (či aplikaci) umožňující provést EET.
Dodavatele HW i SW si lze vybrat dle individuálního rozhodnutí.

Další info je ZDE
17.06.2016QR faktura
"QR faktura" umožní automatické vyplnění vybraných účetních údajů při zpracování faktur.
Další info je ZDE
14.06.2016Zvýšení
daňového zvýhodnění

     Dne 25. 04. 2016 byla vyhlášena novelizace zákona o daních z příjmů - dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé (i každé další) dítě. Předmětná změna nabyla účinnosti 1. května 2016 a použije se již pro zdaňovací období roku 2016. Bylo-li daňové přiznání za část zdaňovacího období podáno před 01. 05. 2016, je možné uplatnit novelizované částky daňového zvýhodnění od měsíce ledna 2016, a to pomocí dodatečného daňového přiznání.
Podrobnosti jsou ZDE
08.06.2016Daňový kalendář
Rozpis daňových povinností pro třetí kvartál 2016 přehledně na našich stránkách.
Červenec až září ZDE
01.06.2016Registr plátců DPH
Vyhledání registrovaných subjektů podle zadaných daňových identifikačních čísel - ZDE.

01.06.2016Kontrolní hlášení k DPH

Souhrnné hlášení k DPH
Kdo podává kontrolní hlášení - základní info ZDE.

Kdo podává souhrnné hlášení - základní info ZDE.

31.05.2016INTRASTAT
2016
Intrastat = statistický systém, který sleduje pohyb zboží u plátců DPH a identifikovaných osob k DPH v ČR v rámci EU. Všechny členské země EU předávají zjištěné údaje o intrakomunitárním obchodu do Lucemburska a zde jsou zpracovávány jako podklady pro Eurostat. 
V ČR Intrastat upravuje vyhláška č. 201/2005 Sb., kdy sběrem hlášení a kontrolou je zmocněna Celní správa. Informace zpracovává a kontroluje dále Český statistický úřad.
Plátce DPH a identifikovaná osoba k DPH vyhotovuje a předává pro Intrastat samostatně výkazy o odeslání a samostatně výkazy o přijetí zboží počínaje referenčním obdobím, ve kterém od počátku kalendářního roku nebo ode dne přidělení nového daňového identifikačního čísla v průběhu kalendářního roku celková hodnota zboží odeslaného do jiných členských států Společenství dosáhla prahu pro vykazování ve výši 8 000 000 Kč, anebo v němž od počátku kalendářního roku nebo ode dne přidělení nového daňového identifikačního čísla v průběhu kalendářního roku celková hodnota zboží přijatého z jiných členských států Společenství dosáhla prahu pro vykazování ve výši 8 000 000 Kč.

Termíny pro podání jsou ZDE

Vyhláška je ZDE

Info ČSÚ je ZDE

Info Celní správy je ZDE
10.05.2016EETElektronická evidence tržeb = EET = informativní video FS ČR je ZDE
09.05.2016Panamské dokumenty
(Panama Papers)

     ICIJ zveřejnilo databázi o osobách využívajících daňové ráje. Kauza vypukla 3. 4. 2016, poté co několik světových médií zveřejnilo informace z více jak 11,5 miliónu dokumentů panamské právní firmy Mossack Fonseca...
Odkaz na databázi je ZDE
06.05.2016Pokyn č. GFŘ-D-26     Pokynem se stanovují pravidla pro přesun spisů mezi územními pracovišti v rámci jednoho finančního úřadu. Příslušný orgán Finanční správy ČR při umístění spisu nebo jeho části přihlédne zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní. Pokyn nabývá účinnosti dnem 21. 05. 2016. 
Odkaz je ZDE
14.04.2016TŘI odkazy1) režim přenesení daňové povinnosti je ZDE
2) dokumentační a informační zpravodaj MF je ZDE
3) "finanční" legislativa je ZDE


08.04.2016Elektronická evidence tržeb
"EET"
Ministerstvo financí ČR a FS ČR mají speciální web k problematice EET. Odkaz je ZDE
26.03.2016více jak 5 000 000 Kč
OZNÁMENÍ pro FÚ
Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5000000 Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel - viz. § 38v   §38w  ZDP
Tiskopis je ZDE

Pokyn GFŘ-D-28 je ZDE
15.03.2016
Daňový kalendář
Rozpis daňových povinností pro druhý kvartál 2016 přehledně na našich stránkách.
Duben až červen ZDE
13.03.2016Finanční zpravodaj MF ČRFinanční zpravodaj je k dispozici na webových stránkách MF ČR.Odkaz je ZDE
11.03.2016OSVČ a MATEŘSKÁ     Mateřská neboli "peněžitá pomoc v mateřství" se týká i OSVČ v případě hlavní činnosti (HČ). Přerušit podnikání OSVČ nemusí, nesmí ale vykonávat živnost osobně (u HČ). OSVČ pak může využít například spolupracující osobu či svého zaměstnance. Kompletní info ZDE a ZDE
03.03.2016Daň z příjmů
Pokyn D - 22
Tento pokyn byl vydán v únoru 2015 a zatím platí i v roce 2016. Pokyn bylo možno použít i za rok 2014.Pokyn GFŘ D - 22
02.03.2016Homeworking     V zákoníku práce je homeworking aktuálně upraven v § 317. MPSV připravuje však novelizaci (§ 317 a zavedení § 317a), kterou se mají závazně upřesnit podmínky homeworkingu.  
22.02.2016Evidenční list
důchodového pojištění
     Evidenční list (EL) zaměstnance se předloží za kalendářní rok po účetní závěrce (po závěrce mzdových listů). Nejzazší termín vystavení je 30. duben a následně musí být EL odeslán na ČSSZ do 30 dnů. Pozor na ukončení zaměstnání, zde následně platí jiná pravidla pro odeslání EL na ČSSZ. 
Tiskopisy pro důchodové pojištění ZDE
Tiskopisy nemocenského pojištění ZDE
20.02.2016Čísla bankovních účtů FÚBankovní účty finančních úřadů jsou vedeny v Kč.Přehledy všech účtů FÚ jsou ZDE
16.02.2016Bezplatná daňová složenkaUrčená pro fyzické osoby od 01.03.2016 k úhradě daně z příjmů a nemovitostních daní. Složenka je dostupná na pobočkách ČESKÉ POŠTY. Tisková konference MF ČR ZDE
15.02.2016Důchodové pojištění OSVČ
Výše důchodu závisí na době pojištění a výši vyměřovacího základu! OSVČ si může určit, chce-li, i vyšší vyměřovací základ, pak má nárok i na vyšší důchod.Info MPSV je ZDE
Info ČSSZ je ZDE
Schéma sociálního zabezpečení ZDE
Dobrovolné pojištění info ZDE

10.02.2016EET  E-tržbyEET (Elektronická Evidence Tržeb) - zákon ještě není v platnosti, čeká ho nyní hlasování v Senátu PČR.Legislativní  info  ZDE  a  ZDE
30.1.2016Pracovní úrazy
a
nemoci z povolání
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele se vztahuje na tu osobu, která zaměstnává minimálně jednoho zaměstnance! První splatnost pojistného v tomto roce je k 31.01.2016, a déle pak vždy nejpozději k 30.04., 31.07. a 31.10.2016.Odkaz na další info ZDE
Přihláška ZDE
Legislativa ZDE a ZDE a ZDE

28.01.2016DPH - karuselFS ČR přes své video vysvětluje princip karuselového (kolotočového) podvodu ve vztahu k DPH. Kontrolní hlášení k DPH nebo reverse-charge pomáhá v boji proti zmíněnému podvodu.Princip karuselu ZDE
26.01.2016Daň z nemovitosti - SIPOFS ČR zavádí možnost uhradit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Předmětné daňové přiznání se podává nejpozději k 01.02.2016 pro rok 2016.Návod na SIPO ZDE
07.01.2016E - podáníElektronické podání, daňová informační schránka, registr plátců DPH a další vychytávky jsou k dispozici na jednom místě na stránkách FS ČR.Daně elektronicky ZDE
01.01.2016DPH pouze elektronicky Od 1. ledna 2016 se podává přiznání k DPH již výhradně elektronicky (tedy již za prosinec 2015 či 4Q/2015)!!!  Pokuta za nesplnění je 2 000 Kč...Info leták ZDE
01.01.2016

Kontrolní hlášení k DPH

Od 1. ledna 2016 se k problematice DPH připojuje další zákonná povinnost pro plátce DPH. Vedle daňového přiznání a souhrnného hlášení, nabývá účinnosti tzv. kontrolní hlášení! Instruktážní video FS ZDE
01.01.2016Daňový kalendářRozpis daňových povinností pro první kvartál 2016 přehledně na našich stránkách.Leden až březen ZDE 
01.01.2016Změny v roce 2016FS ČR vydala orientační přehled "nejdůležitějších změn pro občany" v roce 2016.Info přehled ZDE
 
 
 
Vyhledej
7. 1. 2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky